เสียงอ่านโลกทิพย์ภาค๒ : More About Life In The World Unseen

“ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ แด่ทุกท่านที่มีใจกว้างขวางในการศึกษาเรื่องโลกภายหลังมรณกรรม หากผู้ใดได้อ่านแล้วจะวางไม่ลง”

เขียนโดย : Anthony Borgia ตามคำบอกเล่าของวิญญาณท่าน Robert Hugh Benson

แปลโดย : อาจารย์ศิริ พุทธศุกร์

เสียงอ่านโดย : สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

โลกทิพย์ภาคที ๒ – (ตอนที่ ๑)

โลกทิพย์ภาคที่๒ – (ตอนที่ ๒)

โลกทิพย์ภาคที่๒ – (ตอนที่ ๓)

โลกทิพย์ภาคที่๒ – (ตอนที่ ๔)

โลกทิพย์ภาคที่๒ – (ตอนที่ ๕)

โลกทิพย์ภาคที่๒ – (ตอนที่ ๖)

โลกทิพย์ภาคที่๒ – (ตอนที่ ๗)

โลกทิพย์ภาคที่๒ – (ตอนที่ ๘)

<<<<<<<<<<<<<<< จบโลกทิพย์ภาคที่ ๒ >>>>>>>>>>>>>>>

Leave a comment

Your email address will not be published.